home atvsuzuki.cz
banner
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ATVcora, s.r.o. v eshopu ATVSUZUKI.CZ

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást reklamačního řádu

Uzavření smlouvy

Jednotlivé obchodní smlouvy se uzavírají na základě objednávek odběratele uskutečněných prostřednicvtvím objednávacího systému elektronického obchodu atvsuzuki.cz nebo objednávkou zaslanou elektronickou poštou.

Je možné uzavřít smlouvu též na základě ústní anebo telefonické objednávky.

Objednávka

Závazná objednávka musí obsahovat následující informace: Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu, jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství.

Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele. V případě pochybností o objednávaném zboží se raději předem informujte na naší mailové adrese kunc@atvcora.cz nebo našem telefonu +420 602 313 382.

Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou nebo telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději však do 3 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Všechny objednávky jsou řešeny individuálně, proto nejsou zasílány žádné automatické potvrzující e-maily.

Před potvrzením objednávky může také dojít k jejímu vyjasnění, vzhledem k neúplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. V tomto případě je dodavatel vždy povinen vyčkat na odpověď odběratele, který je povinen reagovat na informaci nebo žádost od dodavatele. V případě potvrzení objednávky dodavatelem, je tato považována za závaznou a obě strany jsou povinny ji respektovat.

Storno objednávky

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem a to nejlépe telefonicky.

Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 3 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. V tomto případě je objednávka obvykle plněna do 4 týdnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu.

Odeslání zboží

Zboží je standardně k zákazníkovi přepravováno prostřednictvím České pošty jako balík do ruky (doručení zásilky do druhého dne os podání) nebo u těžších zásilek společností DPD. Náklady na zaslání tj. dopravné (nebo poštovné) hradí odběratel. Balné neúčtujeme.

Zboží lze také bezplatně vyzvednout v sídle společnosti ATVcora, s.r.o.. Po domluvě lze zboží dodat i jiným způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Protože se snažíme aby přeprava byla co nejekonomičtější, cena za zaslání a služby spojené se zasláním jsou stanoveny individuálně na konkrétním případu.

Přehled cen doručení

cenik dopravy ATVcora

Platební podmínky

Zboží je standardně odesíláno na dobírku. Za zboží je však také možné zaplatit převodem na účet dodavatele nebo hotově na adrese provozovny. Pokud si zákazník přeje platit převodem, je nutné aby tuto skutečnost uvedl do poznámky v objednávkovém formuláři. Při volbě platby na účet je zboží odesláno až po přijetí této platby na účet dodavatele. V případě osobního převzetí zboží je požadována platba hotově na místě.

Záruky

Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje.

V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace.

Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené částky.

Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou montáží, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením, použitím jiných kapalin než dodavatelem doporučených. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.

Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.

V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má odběratel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odběratel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení odběratele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní neopotřebované zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány.

Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží odběrateli odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady a vrácení zboží nese odběratel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží odběratelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit odběrateli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku s odběratelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§49, §517 odst. 1, §597, §623, §679).

Reklamace

Při reklamaci je nutné předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní doklad o převzetí zboží. Reklamované zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dokumentace, s nejlépe neporušeným původním obalem. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje. Řádně vyplněný a potvrzený Záruční list je nezbytný při řešení reklamace se zákazníkem, případně pro provedení záruční opravy.

Reklamační řád a převzetí zboží
 • Spotřebitel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží(v případě,že zboží není smontováno), je spotřebitel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude spotřebiteli po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva. Podepsáním faktury spotřebitelem spotřebitel souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že zboží převzal nepoškozené a úplné. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou dodavatelem zamítnuty.
 • Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zboží je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, nejpozději do dvou dnů od dodání zboží, pozdější reklamace již nebudou dodavatelem akceptovány.
 • Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen prostudovat záruční podmínky a dbát na pravidla používání.
 • Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží stejně jako ze škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • V závislosti na druhu vady a povaze zboží bude oprávněná reklamace spotřebitele řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či odstoupením od smlouvy. Nároky z vad na zboží dodaného prostřednictvím webových stránek www.atvsuzuki.cz, je spotřebitel oprávněn uplatnit vůči dodavateli elektronickou poštou, případně písemně na adresu ATVcora s.r.o., Bojov 66, Mníšek pod Brdy, 252 10. Spotřebitel je povinen v učiněné reklamaci uvést alespoň tyto údaje: identifikační údaje spotřebitele (jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla, uplatněný nárok z vady zboží.
 • Spotřebitel je povinen předložit dodavateli spolu s reklamovaným zbožím také daňový doklad a veškeré příslušenství zboží, přičemž zboží musí být dodáno dodavateli či servisnímu středisku v kompletním stavu včetně veškerého příslušenství.
 • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u dodavatele u kterého byla věc zakoupena.Je-li v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě dodavatele, nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo u této osoby odpovídající nároku na odstranění vady.V případě, že není možno zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel.
 • Poté co dodavatel obdrží reklamaci spotřebitele v souladu s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami, zašle bez zbytečného odkladu spotřebiteli informace o dalším postupu.
 • Pokud se vada zboží projeví při prvním použití zboží, nejpozději však do tří dnů od dodání zboží spotřebiteli, splní dodavatel nárok spotřebitele z vady zboží výměnou za bezvadné zboží nebo výměnu poškozené části zboží za jinou,nepoškozenou, při splnění těchto podmínek:
  • zboží není viditelně použité a je zřejmé, že vadu nezpůsobil spotřebitel
  • reklamace zboží byla předem nahlášena pomocí mailu nebo telefonu dodavateli
  • dané zboží je běžně dostupné u dodavatele.
  • Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek dodavatele.
 • Nestanoví-li tento Reklamační řád jinak, případně Obchodní podmínky jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení právního řádu České republiky.

  Ochrana osobních údajů

  Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a proto se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

  Osobní údaje.

  Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc znát adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

  Údaje o Vaší činnosti

  Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

  Shrnutí

  Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o našich slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

  Váš souhlas

  Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte se všemi výše uvedenými pravidly.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 7.5.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

KOŠÍK

Košík je prázdný   

  Zobrazit košík
Pro Vás

Nenašli jste náhradní
díl?

Najdeme ho za Vás. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník, a zbytek už zařídíme my.
Poptávkový dotazník